Relacje inwestorskie

EFIX Dom Maklerski S.A. jest niezależną instytucją finansową nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności maklerskiej Emitent prowadzi działalność w zakresie:

 • Przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • Zarządzania portfelami, w skład których wchodzą jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
 • Doradztwa inwestycyjnego,
 • Doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 • Doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,
 • Sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 • Czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych.

Szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych usług maklerskich określają właściwe regulaminy oraz umowy zawierane z klientem. Nadzór KNF obejmuje praktycznie wszystkie aspekty prowadzonej działalności, w szczególności spełnianie wymogów kapitałowych, organizację prowadzonej działalności operacyjnej, identyfikację czynników ryzyka oraz proces monitorowania i zarządzania ryzykiem, model biznesowy oraz strategię rozwoju działalności.

EFIX Dom Maklerski S.A. koncentruje swoją działalność w następujących obszarach:

 • usługach maklerskich dla klientów podejmujących samodzielne decyzje inwestycyjne,
 • zarządzania aktywami klientów i doradztwa inwestycyjnego.

Usługi dla klientów podejmujących samodzielne decyzje inwestycyjne
Są to w szczególności usługi w zakresie dostępu do profesjonalnych narzędzi do zawierania transakcji na międzynarodowych rynkach akcji, towarów, walut i obligacji oferowane w ramach współpracy ze światowym liderem branży forex i CFD (Contract for Difference – kontrakty różnic kursowych) – City Index. Spółka oferuje dostęp do ponad 120 par walutowych, w tym 12 par zawierających polskiego złotego, ponad 3.200 kontraktów CFD oraz Spread Betting opiewających na akcje, indeksy, towary, waluty i stopy procentowe.

City Index jest nazwą handlową GAIN Capital UK Limited firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, licencjonowaną i nadzorowaną przez Financial Conduct Authority (licencja numer 113942). City Index działa w oparciu o wspólny paszport europejski i notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce. Obecność spółki w jednym z najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych świata jest gwarancją niskich prowizji, spreadów i innych kosztów transakcyjnych.

Nazwa (firma)GAIN Capital UK Limited (City Index)
KrajWielka Brytania
SiedzibaLondyn
Adres Park House 16, Finsbury Circus, London, EC2M 7EB
Telefon tel. +44 203 194 1801
Strona www http://www.cityindex.co.uk/

W ramach wskazanej współpracy klienci EFIX Dom Maklerski S.A. mają możliwość obsługi formalności związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku oraz składaniem zleceń i dyspozycji bezpośrednio w Polsce, jednocześnie Emitent zachowuje obiektywną pozycję wobec zleceniodawców, ponieważ nie jest stroną transakcji oraz nie przechowuje środków klientów. Transakcje zawierane są z City Index, natomiast wynagrodzenie Spółki jest uzależnione od obrotu dokonywanego przez jej klientów. Emitent obsługuje kilka tysięcy klientów, z uwagi na charakter usługi zauważalna jest duża rotacja inwestorów.

W ofercie Spółki znajdują się:

 • Forex – największy na świecie rynek finansowy oparty o wymianę walut, na którym transakcje realizowane są przez 24 godziny na dobę pięć dni w tygodniu. Rynek FOREX charakteryzuje się wysoką płynnością i silnymi trendami technicznymi. Jest to rynek typu OTC (Over The Counter) co oznacza, że transakcje realizowane są przez dwie strony za pośrednictwem telefonu lub elektronicznych systemów, a obrót nie jest scentralizowany przez jakąkolwiek giełdę.
 • CFD – kontrakty różnic kursowych dają możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen tysięcy akcji, indeksów, towarów, walut, obligacji i stóp procentowych notowanych na giełdach całego świata. City Index oferuje kontrakty na główne indeksy (w tym Poland20), waluty, ropę naftową, metale szlachetne, produkty spożywcze, kilka tysięcy akcji notowanych w Europie, Ameryce i Australii oraz stopy procentowe, obligacje i bony skarbowe denominowane w dolarach, euro i funtach.
 • Spread Betting – transakcje podobne do kontraktów CFD, instrumentem odniesienia mogą być kursy akcji, towarów, indeksów czy obligacji. Główna różnica między CFD a spread bettingiem wynika z różnicy opodatkowania tego typu transakcji w Wielkiej Brytanii. W kontraktach Spread Bet prowizja brokera jest automatycznie wliczona w wartość spreadu instrumentu, na którym inwestor dokonuje transakcji. Istnieje możliwość zawierania transakcji spread bettingowych na następujących rynkach akcji z USA, Europy, Australii i innych, indeksach, kontraktach na towary (złoto, ropa, kakao, kawa, cukier, platyna, pallad oraz srebro) oraz waluty.
 • Z uwagi na wykorzystywane instrumenty finansowe, klienci EFIX Dom Maklerski S.A. mogą korzystać z dźwigni finansowej (od 1:20 do 1:100), a także otwierać pozycje pozwalające osiągać zysk zarówno przy wzroście, jak i przy spadku notowań wybranych instrumentów finansowych. Dla wszystkich proponowanych instrumentów możliwe jest wykorzystanie szerokiego wachlarza zleceń, w tym zaawansowanych (m.in. par „jedno anuluje drugie”, głównych i zależnych, automatyczny trailing stop, gwarantowany stop).

Zarządzanie aktywami klientów i doradztwo inwestycyjne
Emitent oferuje usługę zarządzania portfelami dla wymagających klientów, w szczególności poszukujących alternatywy dla tradycyjnych inwestycji w akcje polskich spółek i obligacje skarbu państwa oraz dodatkowych sposobów dywersyfikacji dla posiadanych aktywów. EFIX Dom Maklerski S.A., dzięki współpracy z wieloma bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz domami maklerskimi w Polsce i za granicą, proponuje swoim klientom rozwiązania z globalnych rynków akcji, surowców, obligacji czy walut. W ofercie znajdują się strategie pozwalające zarabiać zarówno w czasie spadków, jak i podczas wzrostów poszczególnych grup aktywów, a także oparte na rynku papierów dłużnych, co sprawia, że jest ona dostosowana do szerokiego grona obiorców. W ramach usług doradztwa, w zależności od profilu inwestycyjnego Klienta, EFIX Dom Maklerski S.A. oferuje usługi w zakresie nabywania jednostek TFI oraz inwestowania na rynkach terminowych.

Zarzadzanie portfelami
Dla klientów mogą być tworzone portfele o bardzo zachowawczym podejściu do ryzyka, a także o wysokim potencjale zysku za cenę większego akceptowanego ryzyka. Strategie na rynkach akcji, towarach czy rynku walutowym mogą być oparte o instrumenty typu „spot” (akcje, kontrakty terminowe, CFD, ETF-y), ale również na wszystkich wskazanych rynkach Emitent oferuje Klientom produkty strukturyzowane dopasowujące ryzyko strategii do indywidualnego profilu inwestora. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet osoby o zachowawczym podejściu do ryzyka mogą wykorzystywać okazje inwestycyjne pojawiające się na rynkach, które powszechnie uważane są za ryzykowne. Przychody Emitenta pochodzą ze stałej opłaty za zarządzanie aktywami (tzw. management fee) oraz success fee, tj. wynagrodzenie prowizyjne za osiągane wyniki. Emitent posiada kilkudziesięciu klientów obsługiwanych w ramach usług Asset Management. Przychody z tytułu zarządzania środkami klientów stanowiły 3,1% ogółu przychodów w 2012 r. Jednocześnie strategia Spółki przewiduje intensyfikację działań zmierzających do systematycznego powiększania wartości aktywów w zarządzaniu

Klientom korzystającym z usług zarządzania aktywami Emitent oferuje następujące strategie:

 • Rynek akcji:
 • Dynamiczne spółki – opiera się na selekcji niedowartościowanych małych i średnich spółek notowanych na GPW, charakteryzujących się silnymi fundamentami i zakładaną stopą zwrotu wyższą od indeksów giełdowych,
 • Aktywne fundusze – zarządzający Emitenta lokują środki klientów w najlepiej zarządzane fundusze akcyjne lub obligacyjne, w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego,
 • Europa plus, Europa minus – strategia opierająca się na akcjach największych spółek europejskich pozwalająca zarabiać zarówno w czasie ożywienia gospodarczego, jak i bessy,
 • Globalny portfel akcji – celem zarządzających jest zbudowanie portfela reprezentującego najbardziej perspektywiczne rynki akcji na świecie,
 • Rynek towarowy:
 • Złoto i spokój – strategia z grupy produktów strukturyzowanych, która pozwala uczestniczyć w zwyżkach cen złota, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka utraty kapitału,
 • Energia i spokój – strategia analogiczna do powyższej, jej instrumentem bazowym jest ropa naftowa,
 • Żywność świata – celem jest możliwość osiągania zysków w związku z zachowaniem koszyka surowców rolnych zachowując ochronę kapitału,
 • Rynek papierów dłużnych:
 • Bezpieczne obligacje – zarządzający koncentrują się na osiągnięciu stopy wyższej niż z lokat bankowych poprzez inwestycję w obligacje banków nadzorowanych przez KNF oraz obligacje miast i gmin,
 • Inne:
 • Bezpieczny kapitał – zarządzający aktywnie inwestują środki klienta dając możliwość zarobku zarówno na wzrostach, jak i spadkach na rynkach akcji, towarów i walut, jednocześnie zachowana jest ochrona kapitału na określonym przez inwestora poziomie,
 • Strategia antykryzysowa – strategia nakierowana na zyski występujące w momencie dekoniunktury, zwłaszcza eskalacji kryzysu w strefie euro, zakłada ochronę kapitału na wskazanym poziomie,
 • Strategie indywidualne – EFIX Dom Maklerski S.A. oferuje strategie tworzone według pomysłu klienta dla inwestorów poszukujących dedykowanych i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Doradztwo inwestycyjne
EFIX Dom Maklerski S.A. oferuje usługi doradztwa w dwóch obszarach:

 • W zakresie nabywania jednostek TFI – Emitent tworzy dopasowany do profilu klienta system rekomendacji dotyczącej modelowej struktury portfela jednostek funduszy inwestycyjnych (akcji, obligacji, rynku pieniężnego), na podstawie jakości zarządzania poszczególnych TFI, koniunktury na polskim rynku kapitałowym, skłonności inwestora do podejmowania ryzyka, który udostępniany jest za pośrednictwem EFIX Explorer, dodatkowym atutem jest brak konieczności uiszczania opłat dystrybucyjnych przez klienta;
 • W zakresie inwestowania na rynkach terminowych – Spółka oferuje klientom o wysokim profilu akceptowalnego ryzyka narzędzie EFIX Explorer wyszukujące okazje inwestycyjne na rynkach finansowych świata, które wrazz platformą transakcyjną City Index umożliwiają dokonywanie transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych opartych na indeksach, akcjach, towarach, walutach i obligacjach.

Emitent prowadzi również szeroko pojętą działalność edukacyjną i szkoleniową.
Swoim klientom oferuje m.in.:

 • dostęp do codziennych, przygotowywanych dla klientów EFIX Dom Maklerski S.A. raportów i analiz,
 • uczestnictwo w prestiżowym programie przekazywania unikalnej wiedzy,
 • bazę profesjonalnych informacji na temat rynków finansowych i inwestowania,
 • możliwość wzięcia udziału w ciekawych, praktycznych warsztatach szkoleniowych,
 • korzystanie z nagradzanej polskojęzycznej platformy transakcyjnej ATPro.
fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).