Relacje inwestorskie

Rynek usług maklerskich
Rynek usług maklerskich w Polsce obejmuje szeroki katalog czynności, od przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przez doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych po organizowanie alternatywnego systemu obrotu. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego na koniec 2010 roku zagregowana wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wynosiła 136,5 mld zł, z czego na instrumenty finansowe przypadało 132,5 mld zł, natomiast na środki pieniężne ok. 4 mld zł. Aktywa klientów w zarządzaniu wynosiły 84,4 mld zł (w tym 81,2 mld zł instrumentów finansowych i 3,2 mld zł środków pieniężnych). Rynek usług maklerskich w Polsce dynamicznie się rozwija, co obrazuje poniższy wykres.

Z roku na rok wzrasta również liczba nowozakładanych rachunków maklerskich.

Pomimo permanentnie rozwijającego się rynku usług maklerskich w Polsce wyrażonych przez wzrost liczby domów maklerskich i biur maklerskich oraz dynamicznego przyrostu rachunków maklerskich zauważalnym jest fakt, iż ponad 44% wszystkich rachunków maklerskich prowadzone jest w trzech domach maklerskich.

Rynek Forex
Rynek Forex to największy na świecie rynek finansowy oparty o wymianę walut, na którym transakcje realizowane są przez 24 godziny na dobę pięć dni w tygodniu (od godz. 23 w niedzielę do godz. 22 w piątek – według czasu środkowoeuropejskiego). Rynek FOREX charakteryzuje się wysoką płynnością i silnymi trendami technicznymi. Jest to rynek typu OTC (Over-The-Counter) co oznacza, że transakcje realizowane są przez dwie strony za pośrednictwem telefonu lub elektronicznych systemów, a obrót nie jest scentralizowany przez jakąkolwiek giełdę.
Na świecie pozabankowy, lewarowany obrót walutami przez inwestorów indywidualnych rozpoczął się w roku 1994. Szybki rozwój tego rynku oraz przeznaczonych dla niego usług był bezpośrednio związany z popularyzacją Internetu i upowszechnieniem handlu elektronicznego. W ciągu ostatnich 10 lat wartość obrotów rynku walutowego wzrosła blisko 10-krotnie, a ponadto z roku na rok obserwuje się rosnący w nim udział inwestorów indywidualnych.
W Polsce pierwsza firma oferująca osobom prywatnym dostęp do rynku Forex przez zaawansowaną platformę transakcyjną powstała w 2001 r. W kolejnych latach obserwowaliśmy dynamiczny wzrost liczby nowych firm: najpierw brokerów wprowadzających, a następnie wyspecjalizowanych firm inwestycyjnych, brokerów zagranicznych i wreszcie –banków. Dziś kompleksowe usługi prowadzone z Polski i kierowane do polskich inwestorów oferuje już kilkanaście instytucji.

Według najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego 18% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex osiągnęło w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zysk. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na dane CFTC (Commodity Futures Trading Commission), zgodnie z którymi ok. 1/3 amerykańskich inwestorów co kwartał zarabia na rynku forex.

Rynek usług zarządzania aktywami
Usługi zarządzania portfelem skierowane są do klientów, którzy są gotowi zainwestować większe kwoty i powierzyć troskę o nie profesjonalnym podmiotom. Zgodnie z przyjętym modelem pieniędzmi klientów zarządzają upoważnieni specjaliści firm, które posiadają licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Korzyści płynące z powierzenia aktywów firmom asset management polegają w dużej mierze na przekazaniu środków podmiotom zajmującym się profesjonalnym zarządzaniem aktywami, dysponującymi odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Klient firmy zarządzającej liczyć może także na mniejsze opłaty z tytułu realizacji zleceń, zmniejszających łączny wynik z inwestycji, niż w przypadku samodzielnej działalności. Firmy asset management dzięki łączeniu transakcji mają bowiem lepsze stawki w domach maklerskich. Z usług asset management korzystać mogą zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Środki powierzone przez klientów lokowane mogą być nie tylko w akcje spółek i obligacje, ale też inne instrumenty finansowe, jak kontrakty terminowe czy papiery spółek niepublicznych. Warto wskazać, że niektóre z proponowanych strategii prowadzić mogą do ponadprzeciętnych zysków, ale także wysokich strat z uwagi na wykorzystanie dźwigni finansowej. Inwestor sam lub na podstawie rekomendacji zarządzającego decyduje, jaka strategia będzie realizowana. Przyjęta obecnie praktyka sprowadza się do tego, że firmy asset management proponują kilka portfeli standardowych, zróżnicowanych pod względem ryzyka inwestycyjnego. Bardzo często klientom oferuje się w pełni indywidualne podejście, dostosowane do ich potrzeb i wymagań. Inwestor może także sam decydować o zawartości portfela. Choć asset management to tak naprawdę zarządzanie aktywami na cudzy rachunek na podstawie zlecenia, to klient w procesie inwestycyjnym nie ma z reguły dostępu do rachunku. Najważniejsze są dla niego comiesięczne rozliczenia wyników. Według różnych źródeł klientami firm zarządzających portfelami jest obecnie około kilkanaście tysięcy osób, a ich aktywa oscylują w granicach kilkudziesięciu mld zł. Oprócz oferty skierowanej w stronę klientów indywidualnych spora część firm asset management inwestuje także aktywa zorganizowanych podmiotów, jak np. banki czy firmy ubezpieczeniowe.

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).